13 september

Mozes, in het wit gekleed, spreekt tot Farao, Aäron wijst op hem – James Tissot (1836-1902)

Zondag 13 september – 15e na Pinksteren

Hoe ánders de ENE is, moet worden ingeprent. Hoeveel kracht is er niet nodig om  de verstokte Farao te bewegen om: ‘G’ds zoon, zijn eersteling’, te laten gaan. Naar de vrijheid die niet is: ‘Doen waar we zin in hebben’ of ‘Zeggen wat we willen’. Maar: om Hem te kunnen dienen. Hier is Israël, Gods Zoon, Zijn eersteling. Eeuwen later (Mt. 3: 17) bij Jezus’ doop: ‘Dit is mijn zoon, de geliefde’ en nog later (Joh. 3: 16): G’d heeft de wereld zó lief dat hij de zoon, de eniggeborene, geeft opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Wie hebben dat, en wanneer, gedaan:  Jezus uit ‘Gods zoon, zijn eersteling’ losgepeld en daarmee de hele bijbel op het spel gezet? Wordt vervolgd A.W.

logo-website