Informatie bij de kerkdiensten

 

23 april 2017 – de tweede zondag van Pasen
In de kerkelijke traditie wordt de zondag na Pasen ‘beloken Pasen’ genoemd. ‘Beloken’ betekent: half gesloten. Het is nog een beetje Pasen. We vieren de overwinning op de voorafschaduwing van de dood in ons bestaan: de halfheid, de luiheid, de verveling, de liefdeloosheid, de onverschilligheid.
Bij deze zondag hoort een man: Thomas. En bij deze zondag hoort een belijdenis: de belijdenis die Thomas uitspreekt: ‘Mijn Heer en mijn God’. Thomas durft weer te geloven dat in de meest uitzichtloze situatie een nieuw begin mogelijk is.

2 april 2017 – de vijfde zondag van de Veertig dagentijd
Als voorgangers van Doesburg-Angerlo, Drempt-Overkeppel, Wester-voort en Zevenaar hebben we allemaal een kerkdienst voorbereid rond een thema. Met deze dienst gaan we voor in elkaars gemeentes. Het thema van dit jaar is de psalmen, en de diensten vallen in de 40dagentijd. Brainstormend over het thema kwam ik al snel uit bij de boetepsalmen. De veertigdagentijd is vanouds namelijk een tijd om boete te doen en in de christelijke traditie zijn er al zeker sinds de vierde eeuw zeven psalmen aangewezen als boetepsalmen. Deze psalmen worden gebruikt om woorden te geven aan schuld- en zondebesef en om weer in het reine te komen met God, met elkaar en met jezelf. Het hele jaar, maar met name in de veertigdagentijd werden deze psalmen gebeden. Schuld, een heftig thema dat veel op kan roepen bij mensen. Bij een voorbereiding kwam dat ook ter sprake. Schuld kan je een machteloos gevoel geven en soms praten mensen elkaar ook schuld aan. Dat is belangrijk om rekening mee te houden. Maar misschien juist daarom ook goed om er een keer bij stil te staan. Kunnen we nog iets met thema’s als schuld, zonde, boetedoening? Ik hoop dat deze dienst een mogelijkheid biedt om thuis te komen, bij onszelf, bij elkaar, bij God.      Ds. Alle Jonkman

26 maart 2017 – de vierde zondag van de veertigdagentijd
Een zangdienst op de zondag die van oudsher Klein Pasen wordt genoemd. Dat is dan ook het thema van deze dienst. In deze dienst worden veel mooie liederen gezongen met ondersteuning van de Zanggroep Nieuw Liedboek o.l.v. Marius de Boer. Bé Steenhuis (orgel) en Marius de Boer (piano) spelen samen een duet van J.S. Bach: Jesu, joy of man’s desiring.
Naast de liederen is er ook ruimte voor aansluitende teksten.

U bent allen van harte welkom. Neemt u wel uw Liedboek mee?

19 maart 2017 – de derde zondag van de veertigdagentijd
In deze viering staat psalm 130 centraal; roepen uit de diepte. Soms kan de wereld, het leven, je eigen bestaan een puinhoop lijken  of een onoverzichtelijke chaos worden. En dan? Val je stil, wordt je  radeloos en moedeloos? Ga je schreeuwen, roepen, protesteren? In de  hoop dat je wordt gehoord, gezien? Dat er iemand is die zich je lot  aantrekt en je opzoekt? Met jou als het ware in de afgrond durft te  kijken en het vertrouwen geven, hergeven, dat het zo niet blijven  mag en niet blijven zal? En welke plek, welke rol speelt God hierin?  Vragen waar ik samen met u bij stil wil staan en zoeken naar  perspectief, naar inzicht en uitzicht, mede aan de hand van Genesis 1  en Exodus 3; verhalen over schepping en bevrijding. Naar mijn  overtuiging zijn daarin beelden, ervaringen te vinden die een God  tonen die niet bang is voor de chaos, maar er ook geen genoegen mee neemt. Een passie en compassie (actief betrokken medeleven) die de  puinhopen van het bestaan te lijf gaat met oneindige (!) vasthoudendheid, tot het leven goed geworden is. Een God die mensen  uitdaagt, uitnodigt om daarin mee te gaan en te blijven geloven en in  zijn Geest te gaan leven. Trouw aan leven in de diepte, tot de chaos  voorgoed voorbij is. Mensen zoals Jezus.
Dirk Engelage, Drempt en Oldenkeppel

12 maart 2017 – de tweede zondag van de veertigdagentijd
De zes zondagen van 5 maart tot 9 april vallen in de veertigdagentijd. In deze periode leven wij toe naar de drie dagen van Pasen. In de veertigdagentijd zal ook het preekcarrousel worden gehouden. Predikanten van naburige gemeenten bereiden elk één dienst voor rondom een thema en gaan met die dienst voor in elkaars gemeenten. Het thema van dit jaar is: Psalmen. Op zondag 12 maart gaat Chris Kors uit Doesburg voor. Zijn dienst draait om psalm 22 en de vraag: ‘Waarom?!’
Chris Kors schrijft daarover:
“Het is in mijn beleving één van de meest indringende en aangrijpende momenten in het verhaal over Jezus’ lijden en sterven. Dat moment waarop Jezus aan het kruis uitroept: ‘mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?’ Woorden ontleend aan Psalm 22. Studie over deze vraag (en met name dat woordje ‘waarom’) heeft mij geleerd dat dit niet zomaar een vraag om nadere informatie is, maar een verwijt aan het adres van God, een aanklacht tegen God. Daarmee staat dit verhaal op scherp!
Hoe zit het eigenlijk met die waaromvraag in ons eigen leven? Is het ook onze vraag? Vanwege wat in ons eigen leven gaande is, dan wel vanwege wat we om ons heen zien gebeuren?
Bezinning op Jezus’ lijden en sterven kan niet om deze waaromvraag heen, kan niet ‘zonder’. Hoe verlegen we ons er wellicht ook mee voelen en misschien er wel aan proberen te ontsnappen door te zeggen ‘je moet niet vragen ‘waarom’, maar ‘waartoe’…’ We gaan daar niet mee weg komen, moeten dat zelfs niet willen. We bevinden ons daarbij overigens in goed gezelschap, toch, van niemand minder dan Jezus die zélf deze hartenkreet stem heeft gegeven.”

5 maart 2017 – de eerste zondag van de veertigdagentijd
De zes zondagen van 5 maart tot 9 april vallen in de veertigdagentijd. In deze periode leven wij toe naar de drie dagen van Pasen. In de veertigdagentijd zal ook de preekcarrousel worden gehouden. Predikanten van naburige gemeenten bereiden elk één dienst voor rondom een thema en gaan met die dienst voor in elkaars gemeenten. Het thema van dit jaar is: Psalmen. Bij elke dienst is een bloemschikking gemaakt passend bij de psalm die centraal staat. Ook voor de diensten die buiten het preekcarrousel vallen is een schikking gemaakt bij een psalm. Op deze zondagen hebben we gekozen voor de psalm die volgens de kerkelijke traditie met de betreffende zondag is verbonden.
Als bijdrage aan de prekencarrousel heb ik gekozen voor psalm 72. We leven in de tijd na de verkiezingen in de Verenigde Staten en rond de verkiezingen voor de Tweede kamer in eigen land. Psalm 72 is een psalm voor de koning. Na een lofprijzing, dat het hem en het land wat hij dient goed mag gaan, wordt vertelt hoe hij zal heersen. Zijn koningschap is niet een koningschap dat een beroep doet op macht maar op ontferming voor wie zwak is en wie geen helper heeft. Als illustratie bij de psalm lezen we 1 Samuel 16: 1-13.
Maar psalm 72 gaat verder dan het beschrijven van de ideale eigenschappen van een koning. De psalm zegt ook alles over wat goed bestuur is, of het nu van een koning komt of niet. Daarom zegt de psalm ook alles over hoe een goed bestuur er in onze tijd uit zou moeten zien. In een tijd waarin veel mensen onzeker zijn over hoe je om moet gaan met de grote veranderingen in de economie, de maatschappij en de wereld, kan de psalm ons aanzetten tot bezinning. Wat is onze bijdrage geweest aan de wereld en hoe kunnen we verder gaan in het leven? En hoe moet het eigenlijk verder met ons bestuur?

26 februari 2017 – de achtste zondag van Epifanie
Met deze woorden begint de liturgie in veel Lutherse kerken! En deze zondagmorgen, in het Lutherjaar, ook de dienst in onze kerken. LEZINGEN: Psalm 31, Jesaja 49: 13-18,
Matteus 6: 24-34  Vandaag gaan we met Jesaja, met Jezus op weg naar Jeruzalem, stad van vrede en gerechtigheid. De BERGREDE, één van de vijf reden, die Jezus uitsprak wijst ons de weg! Opvallend, hoe tot vijfmaal toe, alle aandacht uitgaat naar het woordje ‘bezorgd’. En we zijn wel degelijk bezorgd in deze tijd. Mooi, om dan psalm 31 te lezen, te zingen. Het zijn wachtwoorden in de nacht! Aan het einde van deze liturgie, maken we de overgang naar de veertigdagentijd, die woensdag begint.  Käti van Bergen

19 februari 2017 – de zevende zondag na Epifani
We lezen zondag de gelijkenis van de zaaier. In Lucas 8, 4-15 is het koninkrijk als een zaaier die zijn zaad uitstrooit niet alleen uitstrooit in de goede aarde. Hij laat zijn zaad ook vallen op delen van het pad, op de rotsgrond en tussen de distels en dan kan er niet veel goeds uit komen. Uit het Oude Testament lezen we daarbij Genesis 1, 9-13, waardoor de gelijkenis zondag in het licht van ‘schepping’ komt te staan. De zanggroep werkt mee aan de dienst zondag.

12 februari 2017 – de zesde zondag na Epifani
Vanaf deze zondag volgen we een ander spoor van lezingen dan we gewend waren. In het kader van het Lutherjaar (het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn stellingen spijkerde op de deur van de Slotkapel in Wittenberg) volgen wij de lezingen volgens het rooster van de Evangelisch-lutherse Kerk. Op deze zondag zijn die lezingen Maelachi 3, 7-9, 16-20 en Matteüs 20, 1-16. Centraal staat de evangelielezing over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. De eigenaar keert iedereen evenveel uit: zowel zij die vroeg in de morgen begonnen als degenen die op het laatste moment begonnen zijn.

5 februari 2017 – de vijfde zondag na Epifani
Een profeet in uitvoering.
Tussen de chemokuren door heb ik mij de laatste maanden verdiept in het boekje Habakuk, en ik vond dat een verrassing.
Het boek van de profeet Habakuk laat zich lezen als een uitvoering, te verdelen in actes en scénes, als een dramatische liturgie met zeer gevarieerde onderdelen.
Als hoorders worden wij bij de uitvoering betrokken.
Tussen de scènes wordt er kort commentaar geleverd door iemand uit de tijd van de profeet, en iemand uit deze tijd. Dat commentaar is belangrijk om de tekst, en wat er aan de orde is goed te volgen. Met name het laatste deel is voor ons moeilijk, waar God als Strijder tegen de chaos en voor zijn volk verschijnt. Voor Habakuk was dit juist doorslaggevend.
Bij de spotliederen die in Habakuk 2 staan heb ik eigentijdse raps gemaakt.
Hopelijk wordt er iemand gevonden die de rap aandurft, of het kan brengen als Spoken Word.
Op zondag 5 februari hopen we met de nodige medewerkers het boekje Habakuk, dat deel wordt van de zondagse liturgie, in zijn geheel uit te voeren.
Wellicht wordt de tekst ondersteund door Power Point-beelden. Dat hangt van de technische mogelijkheden in Westervoort af. Hopelijk tot zondag 5 februari,   Jan van der Stouw

29 januari 2017 – de vierde zondag na Epifanie
 Schriftlezingen: Psalm 145, Sefanja 2:3, 3:9-13, Matteus 5:1-12

HANDEN HEB JE OM TE GEVEN
VAN JE EIGEN OVERVLOED!
TIJD VAN HOOP VOOR ARMEN!

 Die titel heb ik meegegeven aan de liturgie. ARMEN, dat zijn kwetsbare mensen. Het zijn zij die gebukt gaan door het leven heen. Het koninkrijk van vrede en recht is er niet vanzelf. Het vraagt van ieder mensenkind OPEN HANDEN!
Eén van de twaalf kleine profeten, Sefanja, roept op niet hoogmoedig, maar ootmoedig te zijn! Juist in de tijd dat men in Juda zich probeerde aan te passen aan de cultuur van de Assyriërs. Sefanja verzet zich daartegen. Laat niet je handen slap hangen in crisistijd. Verlies de hoop niet! Het laatste woord zal vrede zijn! Käti van Bergen

22 januari 2017 – de derde zondag na Epifanie
Meestal proberen we het met elkaar te voorkomen: het zoeken naar moeilijkheden. Het zou toch mooi zijn als we met elkaar de balans in het leven weten te vinden en te houden: zonder gedoe, zonder problemen. Maar wie op pad gaat met Jezus, leeft vaak niet het makkelijke leven. Jezus gaat waar geen wegen gaan en komt daarmee steevast in situaties waar je niet in terecht wilt komen. Vandaag lezen we daarom Marcus 4 vers 35-5 vers 7a. Niet de tekst die op het rooster staat, wel de tekst die gaat over onze roeping als mens, in navolging van Jezus. Anders dan ik zelf had verwacht, zingen we tijdens deze dienst veel opwekkingsliederen. De ondersteunende aanwezigheid van de zanggroep onder leiding van Marius de Boer riep deze mogelijkheid wakker. Is het zoeken naar moeilijkheden in Westervoort? Met de schmiga en de chutzpa van Jezus komen we er wel door. En wat dat nu weer is, ontdekt u tijdens de dienst.

15 januari 2017 – de tweede zondag na Epifanie
We lezen het hele jaar door uit Matteüs, maar deze zondag lezen we één keer uit het evangelie van Johannes. Het verhaal van de bruiloft in Kana wordt verteld (Johannes 2, 1-11). Al weer één van die legendarische verhalen die bijna elk jaar wel aan de orde komt in de lezingen. Het gaat over avondmaalsymboliek, de derde dag en over het eerste wonderteken van Jezus: de overvloed van de wijn die er is.

8 januari 2017 – Epifanie
Deze zondag staan we stil bij het verhaal van de de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten. Daarom lezen we Matteüs 2, 1-12, Jesaja 60,1-6 en zingen we Psalm 72. Heel veel elementen uit de traditie komen we tegen: volken die opgaan naar het licht, kamelen uit Efa, goud en wierook , een koningszoon en vrede die op de berg ruist. En dan in het Evangelie komen de Wijzen om dit koningskind te aanbidden.

1 januari 2017 – Nieuwjaarsdag
Als gezegende
mag je
tot zegen zijn!
L
EZINGEN:    Numeri 6:22-27 – Lucas 2:21 – psalm 98
Op deze nieuwjaarsmorgen heb ik gekozen voor een morgengebed.
De nadruk ligt op vieren, zingen en bidden! Zeker op zegenen….
Op deze eerste dag van het nieuwe jaar wensen wij elkaar veel al een Gelukkig nieuwjaar! Veelzeggender is de wens: Gezegend nieuwjaar! Op deze zondag zal het gaan over zegen! In het boek Numeri zegent de Hogepriester op Grote Verzoendag het volk met de zegen, die wij van week tot week horen! Waarschijnlijk is het een oude zonnespreuk en….tot zegen geworden!
In het Lukas-evangelie wordt op de achtste dag de NAAM uitgeroepen! Bevrijder! Dan ben je toch tot zegen! Overigens is de term:‘de achtste dag’ van veel betekenis. De dag van ‘meer dan het gewone!’ Käti van Bergen

 

logo-website

Diavoorstelling