Welkom

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

Als kerk willen we ook graag naar buiten treden, zichtbaar zijn voor de inwoners van Westervoort. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, de Top-2000 dienst en de herdertjestocht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Laatste Nieuws

<Klik hier> voor onze laatste gemeentebrief

<Klik hier> Protestantse Gemeenten in de Liemers gaan nog door met partnerproject ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ Ghana Afrika. November 2022

<Klik hier> Diaconaal project protestantse gemeente Westervoort 2023

ACTIE KERKBALANS 2023 EN ACTIE ZWO

De actie Kerkbalans loopt officieel van zaterdag 14 t/m zaterdag 28 januari en heeft als thema: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Kerkbalans heeft als
doel geld in te zamelen om de kosten die de kerk maakt te kunnen blijven betalen.
In de 1e week wordt een formulier met een antwoordenvelop bij u bezorgd en in de 2e week wordt de antwoordenvelop, waarin u uw toezegging kunt doen, weer bij u opgehaald.
Wij vragen u vriendelijk het formulier “Toezegging Kerkelijke Bijdrage 2023” in te vullen en het in de antwoordenveloppe mee te geven aan de wijkmedewerk(st)er die bij u langskomt.

Het is belangrijk te weten hoeveel geld de kerk dit jaar zal ontvangen. Dit geeft namelijk meer inzicht in de te verwachten inkomsten, kan tekorten voorkómen en verbetert de kwaliteit van bepaalde besluiten. Uw ingevulde toezegging draagt dus bij aan dit inzicht. Daarom blijft Actie Kerkbalans ook voor 2023 erg belangrijk en vragen we u of u opnieuw of misschien wel voor het eerst wilt bijdragen.
In de enveloppe is ook materiaal van de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) aanwezig voor de jaarlijkse toezegging voor het ZWO. Ook deze toezegging kan in de antwoordenveloppe worden gedaan. 


INFO KERKBALANS/ZWO 2023 VOOR WIJKCOÖRDINATOREN EN WIJKMEDEWERK(ST)ERS

De wijkmedewerk(st)ers kunnen de enveloppen op maandag 16 januari tussen 19:30 20:00 uur ophalen in het Paalmanhuis en op maandag 30 januari kunnen ze wederom tussen 19:30 20:00 uur worden ingeleverd in het Paalmanhuis.
Allen hartelijk dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Ard Rougoor

Paasgroet 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Kunstwerk op de cover van de paasgroetenkaart 2023: ‘het graf is opengebroken’

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

Na afloop van de kerkdienst op 19 februari kunt u één of meerdere dubbele kaarten meenemen.  >>> Lees hier voor meer informatie

1 februari 2023 Gespreksgroep: “Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal.”

In het nieuwe jaar zal er een gespreksgroep starten over het boek van Fokke Obbema: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’. De gespreksgroep stond in dit najaar gepland maar in overleg met de kerkenraad hebben we het verplaatst naar het nieuwe jaar.
Net als zijn eerst boek “De zin van het leven” vormt zijn tweede boek een bundeling van interviews die in de Volkskrant zijn verschenen. Het zijn gesprekken die Fokke Obbema voerde met allerlei verschillende mensen. Zo komt in “Een zinvol leven” een vrouw aan het woord die in haar jeugd allerlei trauma’s heeft opgelopen maar ondanks dit geen zwartgallig mensbeeld heeft overgehouden. Nu helpt ze kinderen met hetzelfde lot. “Mensen zijn bedoeld om te stralen,” zo zegt ze. De schrijfster Maartje Wortel wordt ook geïnterviewd. Ze vertelt hoe belangrijk het voor haar is om zichzelf steeds weer vragen te stellen. “Als ik denk te weten wie ik ben, hoef ik niks meer te onderzoeken.”
“Wat is voor u een zinvol leven?” is steeds de openingsvraag van Obbema. Dat levert vaak indringende en persoonlijke antwoorden op. Geregeld wordt er verwezen naar een leven waarin je van betekenis kunt zijn voor anderen en mogelijkheden in je werk kunt ontplooien. Liefde en belangrijke relaties zijn ook een wezenlijk onderdeel van een zinvol leven.
Sommigen beschouwen zichzelf als een onderdeel van de natuur of ervaren dat zij deel uit maken van een groter geheel: ‘onderdeel zijn van een onbegrijpelijk wonder’ zoals Alexander Rinnooy Kan, ex-voorzitter van de SER, het noemt. Manuela Kalsky, theologe en oprichter van Nieuw Wij, is bewogen en idealistisch in haar antwoord, en hoopt op een wereld van gerechtigheid. Zij put inspiratie uit de bijbel en noemt de profeet Amos die het in zijn tijd, de 8e eeuw voor Christus, opneemt voor verdrukte mensen.

Werkwijze van de gespreksgroep:

Van tevoren worden de te lezen teksten (een of twee interviews) toegestuurd. Op de avond zelf gaan we met elkaar in gesprek hierover.
De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op woensdag 1 februari om 20:00 uur in het Paalmanhuis. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten.
Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 1025 5351 of email predikant@pgwestervoort.nl

Zondag 5 februari: Liemerskids

Hallo ouder(s)/verzorgenden,
Welkom bij de Liemerskids”!
Liemerskids is een initiatief van de gezamenlijke protestantse kerken van de Liemers. Het is een gezellige en creatieve activiteit voor kinderen uit de hele Liemers en hun ouders/verzorgenden. De kinderen mogen natuurlijk vriendjes/vriendinnetjes meenemen. Op zondag 5 februari is er weer een bijeenkomst, van 15:30 17:00 uur. Op deze middag zal het gaan over muziek. Van muziek of een lied kan je blij worden. Bij David zie je dat ook. Hij
speelt graag op zijn harp of citer.

Aan de kinderen willen we vragen welk lied of muziek ze mooi vinden. Dit kan gemaild worden naar:
liemerskids@gmail.com Op de middag zullen we het laten horen. Van tevoren hoef je je niet aan te melden. Van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep,

Margreet de Bree, predikante van de protestantse gemeente Westervoort

m. 0610255351 of
debreemargreet@gmail.com

16 februari 2023: Gespreksgroep: Aan Tafel!

Het jaarthema van dit jaar is: Aan tafel! Rondom dit thema zal er in januari een gespreksgroep starten. De groep stond voor dit najaar gepland maar in overleg met de kerkenraad is deze verschoven naar het nieuwe jaar.
De gespreksgroep zal beginnen met een maaltijd. Met elkaar een maaltijd vieren is een mooie manier om elkaar te ontmoeten. Na de maaltijd willen we aan de hand van verhalen over Jezus waarin hij met anderen aan tafel ging, met elkaar in gesprek gaan. Deze ontmoetingen van Jezus leidden vaak tot mooie, prikkelende en soms ook confronterende gesprekken. Anne-Marie van Briemen schreef hierover acht bijdragen. Acht inspirerende bijdragen die uitnodigen om op zoek te gaan naar wat deze ontmoetingen voor ons kunnen betekenen.
Eén van die ontmoetingen is die tussen Jezus en Mattheus (Mattheus 9: 9-13). Mattheus, de evangelist, was in zijn vroege jaren tollenaar. Jezus ziet hem dan zitten voor zijn tolhuis en zegt tegen hem: “Ga met mij mee! Ik heb je nodig,” Kort daarna komen ze samen in het huis van Mattheus om er de maaltijd te houden. Ook andere tollenaars en mensen die volgens sommigen niet helemaal koosjer in het leven staan, komen binnenlopen. Ze willen de maaltijd graag meevieren. Bij dit verhaal kunnen we de vraag stellen: “Waarom laat Jezus zich met Mattheus in? Waarom wijst hij hem niet eerst terecht? Hij weet toch dat hij niet zo keurig in het leven stond.” Maar ook: “Hoe kijken wij naar een ander? Vanuit een oordeel of een open blik?”
Werkwijze van de groep:
De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Het begint om 18 uur en duurt tot 20 uur, en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op donderdag 16 februari om 18:00 uur in het Paalmanhuis. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten. Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 1025 5351 of email predikant@pgwestervoort.nl