Wat te doen als ……….

… u de kerkenraad iets wilt laten weten
Neemt u dan contact op met de scriba (zie Belangrijke adressen). Deze zal ervoor zorgen dat uw vraag of opmerking in het moderamen besproken wordt. Het moderamen (en de kerkenraad) vergadert elke maand, met uitzondering van de zomermaanden.

…u ziek bent of een pastoraal gesprek wilt (of anderszins bezoek van een ouderling of predikant wilt hebben)
Er zijn allerlei redenen te bedenken om iemand te willen spreken die de tijd neemt om te luisteren naar uw verhaal, om met u mee te denken en naast u te staan. Een predikant, ouderlingen, diakenen en bezoekmensen hebben geheimhoudingsplicht, daardoor is in alle vertrouwelijkheid een gesprek mogelijk Als u behoefte heeft aan een gesprek, neem dan contact op met de predikant.
Zie: ‘belangrijke adressen’
Voor zieken kan ook voorbede aangevraagd worden. Dit kan voor de kerkdienst in een schrift geschreven worden (in de gedachtenishoek), of kenbaar gemaakt worden aan predikant en/of ouderling.

… u een overlijden te melden hebt
Bij een overlijden kunt u in de meest voorkomende gevallen contact opnemen met ds. Margreet de Bree. Zij zal bij u op bezoek komen en met u praten over de overledene, alsook over de uitvaartdienst. De zondag na de bekendmaking van het overlijden zal de overledene in de kerk herdacht worden. Bij deze korte gedachtenis zal een steen met de naam van de overledene in de hand in de stiltehoek worden gelegd. Ook zal er een pagina met de naam van de overledene toegevoegd worden in het gedachtenisboek.
In de Gemeentebrief die aan het begin van de maand na de begrafenis of crematie uitkomt, zal een in memoriam worden geschreven.
Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) herdenken we alle overledenen van dat kerkelijk jaar. Na deze dienst krijgen de nabestaanden de steen en de kaars mee naar huis.
Voor een uitvaartplechtigheid kan het kerkgebouw ook zonder predikant en ambtsdragers gehuurd worden. Neemt u daarvoor contact op met de koster.
(zie belangrijke adressen). Voor tarieven zie: verhuur.

…u wilt trouwen met kerkelijke inzegening
Ieder die in een daarvoor bedoelde kerkdienst een zegen wil vragen over een huwelijk of samenlevingscontract kan contact opnemen met onze predikant. Deze zal bij u op bezoek komen om kennis te maken, om de dienst samen voor te bereiden en om de kerkelijke gebruiken door te spreken. Bij een kerkelijke inzegening zal altijd een ouderling van dienst aanwezig zijn.
In Gemeentebrief en Kerkbrief zal van de trouwerij melding worden gemaakt, ook zal het huwelijk afgekondigd worden in de dienst op de zondagen ervoor, zodat de gemeente de gelegenheid krijgt om mee te leven. Het is verstandig de kerk vroegtijdig te reserveren via de koster (zie belangrijke adressen). Het is ook mogelijk om op een andere locatie te trouwen dan de kerk. In overleg met de predikant kan een andere locatie worden besproken.
Voor tarieven: zie verhuur.

… u een kind krijgt
Een geboorte kan gemeld worden aan de scriba van de gemeente en aan de ledenadministratie van de kerk (te vinden onder het kopje ‘belangrijke adressen’). Daarnaast wordt het ook op prijs gesteld als u de predikant een geboortekaartje wilt sturen. De eerste zondag nadat de geboorte bekendgemaakt is, zal er in de kerk een afkondiging van de geboorte zijn. Er zal een witte roos op de tafel staan, die na de dienst naar de ouders gebracht wordt. Bij deze witte roos zit een folder met daarin uitleg over de doopprocedure.
Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u dit laten weten aan de predikant. Tijdens een voorbereidend gesprek zal nagedacht worden over de achtergrond en inhoud van de doop en zal de doopviering voorbereid worden. Tijdens de doopviering zal er een steen met de naam van de dopeling in het doopvont worden gelegd. Ongeveer vier jaar na de doop zullen de ouders worden uitgenodigd om te praten over geloofsopvoeding.
U zult na het versturen van het geboortekaartje ook benaderd worden door de ledenadministratie, met de vraag of u uw kind wilt laten opnemen in de administratie van de gemeente.
In KerkContact zal zowel aandacht besteed worden aan de geboorte als aan de doop.

… bij een mutatie zoals een verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden of kinderen die elders gaan wonen
De Tweede Kamer heeft in 2016 een motie aangenomen die ingrijpende gevolgen kan hebben voor de ledenadministratie van onze kerk. Tot nu toe kreeg de ledenadministratie alle mutaties door van de burgerlijke gemeenten en via een systeem waarbij de privacy gewaarborgd is. Per 1 januari 2018 zal dit vervallen. Mutaties worden niet meer automatisch doorgegeven, met als gevolg dat het contact met de kerk helaas verloren kan gaan.
Daarom is het heel belangrijk dat u vanaf 1 januari 2018 zelf mutaties, zoals verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden, kinderen die elders gaan wonen, enz. doorgeeft aan het kerkelijk bureau/ de ledenadministratie van de kerk.
(zie belangrijke adressen).

…u nieuw in de gemeente bent
Voor mensen die nieuw ingekomen zijn in de gemeente, geldt dat zij bezocht worden door één van de bezoekmedewerkers. Zij zullen u vragen op welke manier u betrokken wilt zijn bij onze gemeente.
Mensen zijn op verschillende manieren verbonden aan een kerkelijke gemeente. Door verhuizing of andere persoonlijke gebeurtenissen zou het kunnen dat u actief deel wilt gaan uitmaken van onze Protestantse gemeente. Om u bekend te maken vragen wij u om contact op te nemen met de predikant. Ook kunt u na een kerkdienst voorgesteld worden aan de gemeente waardoor er gemakkelijker contacten kunnen ontstaan.

…u iets wilt organiseren in de gemeente of een taak op zich wilt nemen
In de gemeente zijn we altijd blij dat er mensen mee willen denken, activiteiten willen ontplooien, mee willen doen. Om alles goed op elkaar af te stemmen kunt u contact opnemen met een predikant of met de scriba van de gemeente.
(zie belangrijke adressen).