Diaconie

Over de Diaconie

De Diaconie van de Protestantse Kerk in Westervoort zet zich in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie ondersteunen we hen die hulp nodig hebben, eenzaam zijn of in armoede leven. Dit willen we samen doen met de velen die omzien naar elkaar en mensen in nood laten weten dat ze er niet alleen voor staan.

De Diaconie ondersteunt en initieert projecten in Westervoort en omgeving, gericht op de verbetering van de positie van mensen in de knel.
Ons meest recente beleidsplan vindt u hier: <beleidsplan>

De telefooncirkel iets voor u?

De telefooncirkel is opgezet door Mikado Welzijn en bestaat uit een groep mensen die elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip kort telefonisch contact hebben. Deze cirkel wordt begeleid door een contactpersoon van Mikado. De deelnemers nemen zelf het initiatief om elke ochtend een vast persoon uit de cirkel op te bellen. Na het gesprek belt de gebelde persoon zelf een ander persoon op die op de lijst staat. Als iemand niet opneemt dan waarschuwt de beller de persoon die aangewezen is als sleuteldrager. Deze sleuteldrager, die door uzelf is aangewezen, kan dan gaan kijken of alles goed met u is.

De telefooncirkel heeft de volgende functies.

  • Contactfunctie: Deelnemers komen in contact met elkaar en kunnen ook buiten de telefooncirkel contact met elkaar leggen.
  • Vangnetfunctie: de deelnemers vergroten hun vangnet bij problemen. Daardoor is de zelfredzaamheid beter gewaarborgd.
  • Alarmfunctie: Indien er bij iemand in de belcirkel geen contact tot stand komt, wordt er hulp ingeschakeld.

Als u meer wilt weten over de telefooncirkel, of u aan wilt melden dan kunt u contact opnemen met Danka Ribbbink. Telefoonnummer: 0619405795, e-mailadres: d.ribbink@mikado-welzijn.nl

Schuldhulpmaatjes
Een project dat we als Diaconie al langer steunen betreft het project Schuldhulpmaatjes, dat mensen met schulden helpt een betere grip op hun situatie te krijgen
<link document Schuldhulpmaatjes>

Gezamenlijke diaconie collectes in de Liemers 2024

Dit jaar collecteren we niet zoals vorige jaren als diaconiecollege van Westervoort niet een aantal keren voor een eigen diaconaal project.

Vier colleges van de diaconieën in de Liemers vormen per januari één gezamenlijk college. Deze diaconieën zijn: Didam, Lathum, Duiven en Westervoort. We blijven ook nog als aparte diaconieën bestaan. We hoeven echter als aparte colleges niet meer aan landelijke eisen te voldoen, zoals een minimaal aantal diakenen per plaatselijke college. Zevenaar en Rijnwaarden zijn nu druk bezig om één gezamenlijk college te gaan vormen en hebben daar op dit moment hun handen vol aan. Wel hebben we besloten om met de zes diaconieën een aantal gezamenlijke diaconiecollectes te houden. We doen dit om onze verbondenheid verder gestalte te geven.

Elke diaconie heeft een eigen speciaal doel aangeleverd. Op een bepaalde datum collecteren we dan binnen de hele Liemers voor hetzelfde doel.

Op 14 januari is de gezamenlijke collecte voor het “Leger des Heils Arnhem” t.b.v. “vrijetijdsbesteding voor kwetsbare mensen in de samenleving”. Dit doel is aangedragen door de diaconie van Duiven.

Op 14 April is de gezamenlijke collecte voor het inloophuis “de Herberg” in Westervoort” Dit doel is aangedragen door de diaconie van Westervoort.

Op 12 mei is de gezamenlijke collecte voor Voedselbank in Zevenaar in Zevenaar” t.b.v. Dit doel is aangedragen door de diaconie van Zevenaar.

Op 11 augustus is de gezamenlijke collecte voor de Stichting Urgente Noden Achterhoek/Liemers of Stichting Present Montferland. Dit doel is aangedragen door de diaconie van Didam.

Op 8 september is de gezamenlijke collecte voor de Stichting “Eerste Levensbehoefte Rijnwaardig te Aerdt” t.b.v. Dit doel is aangedragen door de diaconie van Rijnwaarden.

Op 8 december is de gezamenlijke collecte voor de Stichting “Stichting Leergeld de Liemers” Dit doel is aangedragen door de diaconie van Lathum.

Verder collecteren we ook vier maal per jaar gezamenlijk voor de “Stichting Blij” . Dit is op 4 februari, 2 juni , 7 juli en op 13 oktober. Deze stichting heeft landerijen in het bezit waar vrijwilligers groente verbouwen voor de voedselbank en mensen een dagbesteding hebben.

Door al deze gezamenlijke collecten kunnen we in één keer meer geld ophalen voor goede doelen in onze omgeving.

Namens de diaconie, Bernhard Rijpkema en Henk de Graaf

Opbrengsten diaconiecollectes in 2023

Als diaconie collecteren we veel voor “kerk in actie” , maar ook voor bepaalde doelen, die we zelf bepaald hebben. Naast de collecten in de kerk zijn er ook giften rechtstreeks op de bankrekening binnengekomen. De opbrengst voor de Kerstherberg in de kerstnachtdienst was afeglopen jaar voor de stichting “Kerstontmoeting” in Duiven.

De opbrengsten voor de verschillende doelen in 2023 waren alsvolgt:

  • “Kerk in Actie” collectes : €1977
  • Jaarproject 2023, “Hospice Rozenheuvel : € 786
  • Stille hulp : € 464,50Schuldhulpmaatje : 281,50
  • Eigen diaconie algemeen (quotum aanvulling) : € 244

  • Bloemen voor ouderen, zieken, uit de dienst e.d. : € 118

  • Kerstviering voor ouderen : € 241 + collecte “Wieleman” € 333

  • Kerstontmoeting Duiven (kerstnachtdienst) : € 155

Bernhard Rijpkema en Henk de Graaf

Diaconaal project protestantse gemeente Westervoort 2023

Ieder jaar ondersteunen we als diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort een doel in de buurt van Westervoort. Afgelopen jaar was dat “Vluchtelingenwerk Duiven-Westervoort”.

Voor 2023 hebben wij besloten om de “Hospice Rozenheuvel” in Rozendaal weer te ondersteunen.

Hospice Rozenheuvel is er voor zeer ernstig zieke mensen. Vaak bevinden zij zich in de laatste weken of maanden van hun leven. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen zij deskundige zorg in een veilige omgeving. Soms is thuis blijven wonen geen optie meer, dan is de Rozenheuvel een laatste thuis. In Rozenheuvel staat 24 uur per dag een team van zorgverleners klaar voor de gasten. Samen met de gast en zijn of haar naasten wordt gekeken hoe deze laatste levensfase zo prettig mogelijk ingevuld kan worden. Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, ligt deze hier op leven toevoegen aan de dagen. Zo heeft Hospice Rozenheuvel bijvoorbeeld een psychosociaal medewerker die de gasten en de naasten ondersteund. Binnen Hospice Rozenheuvel wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers, die vol overgave en liefde mensen in de laatste periode van hun leven een zo prettig mogelijke tijd willen geven. Deze vrijwilligers staan onder leiding van het verplegend personeel. 

Het hospice is financieel helemaal afhankelijk van giften en donaties. Onze ondersteuning is daarom zeer welkom. Dit betekent concreet dat 9 maal per jaar de diaconale collecte bestemd wordt voor de “het hospice Rozenheuvel. Op de dagen dat we voor de “hospice Rozenheuvel” collecteren brengen we dat speciaal onder de aandacht. We hopen daarmee een flink bedrag te kunnen doneren.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.legerdesheils.nl/hospice-rozenheuvel

Doet u mee?

Namens de Diaconie, Bernhard Rijpkema en Henk de Graaf