Diaconie

Over de Diaconie

De Diaconie van de Protestantse Kerk in Westervoort zet zich in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie ondersteunen we hen die hulp nodig hebben, eenzaam zijn of in armoede leven. Dit willen we samen doen met de velen die omzien naar elkaar en mensen in nood laten weten dat ze er niet alleen voor staan.

De Diaconie ondersteunt en initieert projecten in Westervoort en omgeving, gericht op de verbetering van de positie van mensen in de knel.
Ons meest recente beleidsplan vindt u hier: <beleidsplan>

De telefooncirkel iets voor u?

De telefooncirkel is opgezet door Mikado Welzijn en bestaat uit een groep mensen die elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip kort telefonisch contact hebben. Deze cirkel wordt begeleid door een contactpersoon van Mikado. De deelnemers nemen zelf het initiatief om elke ochtend een vast persoon uit de cirkel op te bellen. Na het gesprek belt de gebelde persoon zelf een ander persoon op die op de lijst staat. Als iemand niet opneemt dan waarschuwt de beller de persoon die aangewezen is als sleuteldrager. Deze sleuteldrager, die door uzelf is aangewezen, kan dan gaan kijken of alles goed met u is.

De telefooncirkel heeft de volgende functies.

  • Contactfunctie: Deelnemers komen in contact met elkaar en kunnen ook buiten de telefooncirkel contact met elkaar leggen.
  • Vangnetfunctie: de deelnemers vergroten hun vangnet bij problemen. Daardoor is de zelfredzaamheid beter gewaarborgd.
  • Alarmfunctie: Indien er bij iemand in de belcirkel geen contact tot stand komt, wordt er hulp ingeschakeld.

Als u meer wilt weten over de telefooncirkel, of u aan wilt melden dan kunt u contact opnemen met Danka Ribbbink. Telefoonnummer: 0619405795, e-mailadres: d.ribbink@mikado-welzijn.nl

Schuldhulpmaatjes
Een project dat we als Diaconie al langer steunen betreft het project Schuldhulpmaatjes, dat mensen met schulden helpt een betere grip op hun situatie te krijgen
<link document Schuldhulpmaatjes>

 

Diaconaal project protestantse gemeente Westervoort 2023

Ieder jaar ondersteunen we als diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort een doel in de buurt van Westervoort. Afgelopen jaar was dat “Vluchtelingenwerk Duiven-Westervoort”.

Voor 2023 hebben wij besloten om de “Hospice Rozenheuvel” in Rozendaal weer te ondersteunen.

Hospice Rozenheuvel is er voor zeer ernstig zieke mensen. Vaak bevinden zij zich in de laatste weken of maanden van hun leven. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen zij deskundige zorg in een veilige omgeving. Soms is thuis blijven wonen geen optie meer, dan is de Rozenheuvel een laatste thuis. In Rozenheuvel staat 24 uur per dag een team van zorgverleners klaar voor de gasten. Samen met de gast en zijn of haar naasten wordt gekeken hoe deze laatste levensfase zo prettig mogelijk ingevuld kan worden. Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, ligt deze hier op leven toevoegen aan de dagen. Zo heeft Hospice Rozenheuvel bijvoorbeeld een psychosociaal medewerker die de gasten en de naasten ondersteund. Binnen Hospice Rozenheuvel wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers, die vol overgave en liefde mensen in de laatste periode van hun leven een zo prettig mogelijke tijd willen geven. Deze vrijwilligers staan onder leiding van het verplegend personeel. 

Het hospice is financieel helemaal afhankelijk van giften en donaties. Onze ondersteuning is daarom zeer welkom. Dit betekent concreet dat 9 maal per jaar de diaconale collecte bestemd wordt voor de “het hospice Rozenheuvel. Op de dagen dat we voor de “hospice Rozenheuvel” collecteren brengen we dat speciaal onder de aandacht. We hopen daarmee een flink bedrag te kunnen doneren.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.legerdesheils.nl/hospice-rozenheuvel

Doet u mee?

Namens de Diaconie, Bernhard Rijpkema en Henk de Graaf

Opbrengsten diaconiecollectes in 2022

Als diaconie collecteren we naast de landelijke collectes voor “kerk in actie” voor bepaalde doelen.
Naast de collecten in de kerk zijn er ook giften rechtstreeks op de bankrekening binnengekomen. Voor “Stille hulp” en voor “kerstviering voor ouderen” zijn er redelijk grote bedragen rechtstreeks op de diaconie-rekening gestort. We zijn daar erg blij mee en hebben daarmee de begrote uitgaven grotendeels af kunnen dekken. De opbrengst voor de Kerstherberg konden we dit jaar niet afdragen, daar de Kerstherberg is opgeheven. Het bedrag zullen we in 2023 besteden aan het doel wat voor de Kerstherberg in de plaats komt. We zullen dat nog vermelden.

De opbrengsten voor de verschillende doelen in 2022 waren als volgt:

Jaarproject 2022, “Vluchtelingenwerk Duiven/Westervoort € 880,12
Stille hulp€ 1.040,00
Schuldhulpmaatje € 311,85
Eigen diaconie algemeen (quotum aanvulling)€ 291,98
Bloemen voor ouderen, zieken, uit de dienst e.d.€ 290,70
Kerstviering voor ouderen€ 1.044,33
Kerstherberg€ 258,40

Bernhard Rijpkema en Henk de Graaf

Jaarproject diaconie 2022:

VLUCHTELINGENWERK DUIVEN WESTERVOORT

In 2022 hebben we nu een ander doel dicht bij huis gekozen, nl. “VluchtelingenWerk Duiven Westervoort”.

Vluchten is levensgevaarlijk. In 2020 zijn er wereldwijd zo’n 82,4 miljoen mensen op de vlucht. Vluchtelingen zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Een deel van die vluchtelingen vragen, na een soms maandenlange reis over land en over zee, in Nederland asiel aan. Ze gaan dan de asielprocedure in, maar… soms kan het maanden duren voordat ze een eerste gesprek hebben met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). VluchtelingenWerk zet zich in om deze wachttijden te verkorten. In die periode kunnen de vluchtelingen terecht bij vrijwilligers en die helpen ze met juridische vragen. Kinderen vluchten soms mee en wonen samen met hun ouders in de opvang. De vrijwilligers zorgen voor kinderactiviteiten en organiseren met hulp van donateurs de kindervakantieweken. Zo komt VluchtelingenWerk op voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare positie verkeren. Zij ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Ze doen dat met een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land. VluchtelingenWerk is actief in alle asielzoekerscentra (azc’s) en in 74% van alle gemeenten in Nederland. Duiven biedt nu, bijvoorbeeld, onderdak aan vijftig asielzoekers tussen de 13 en 17 jaar. Vluchtelingenwerk Duiven Westervoort is gevestigd op het volgende adres: Walcherenstraat 5, 6922 DB Duiven.
Zie ook de website https://www.vluchtelingenwerk.nl
Dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers kunnen zij vluchtelingen helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Als diaconie collecteren we in 2022 negen keer voor dit doel.

Namens de diaconie, Bernhard Rijpkema en Henk de Graaf

Ondersteuning Inloophuis de Herberg.

Als diaconie van de Protestantse gemeente Westervoort ondersteunen we het inloophuis “de Herberg” in Westervoort. Één maal per jaar zamelen we bij de dienst spullen in om uit te delen aan mensen die het niet breed hebben in Westervoort. Ook collecteren we dan, zodat we als diaconie van die collecte extra spullen kunnen aanschaffen.

De Herberg is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. U kunt een praatje maken, de krant lezen, een spelletje doen, of gewoon van het samenzijn genieten!. Ook kunt u er in de prachtige moestuin helpen. De groenten worden in het seizoen uitgedeeld aan mensen die dit goed kunnen gebruiken. Zij ontvangen daar een uitnodiging voor. Ook wordt er van de oogst gebruik gemaakt voor de maaltijd die eens per twee weken in het Inloophuis plaatsvindt. U kunt als vrijwilligers op vrijdagwerken in de moestuin.

Er zijn ook nog andere groepen waar u aan deel kunt nemen.

Verder kunt u zich aanmelden als vrijwilliger voor de diverse activiteiten.

Voor meer informatie over “de Herberg” verwijzen wij u naar:

www.inloophuisdeherberg.nl

Jaarproject diaconie 2021:

Voedselbank Arnhem”

De diaconale raad kiest ieder jaar een diaconaal jaarproject in de omgeving van Westervoort. Voor het jaar 2021 hebben we als project “De voedselbank Arnhem” gekozen. In deze tijd zijn er namelijk erg veel gezinnen aangewezen op deze hulp.

De voedselbank Arnhem zorgt met ruim 400 vrijwilligers dat wekelijks 1.200 gezinnen een extra steun in de rug krijgen met een voedselpakket. Deze vrijwilligers helpen mee bij de twee functies die Voedselbank Arnhem heeft. Enerzijds helpen zij de armste mensen in de regio Arnhem via 17 uitgiftepunten aan voedselpakketten. Anderzijds zijn zij distributiecentrum en voorzien zij zo’n 20 voedselbanken in Gelderland en het oostelijk deel van Utrecht van het voedsel dat eerst in Arnhem wordt verzameld.

De ca. 400 vrijwilligers zijn verdeeld over diverse werkgebieden, van aanmelding tot en met de uitgifte van de pakketten. Voor elk werkgebied is een coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en maandelijks overleg heeft met de andere coördinatoren. Naast deze dagelijkse leiding is er ook nog een eigen bestuur.

De voedselbank Arnhem is lid van de landelijke koepelorganisatie de ‘Vereniging van Nederlandse Voedselbanken’. Bij deze landelijke vereniging zijn zo’n 169 leden en 10 distributiecentra aangesloten. Voedselbanken Nederland heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken.

Voor meer informatie over Voedselbanken Nederland en het VB-Servicecentrum verwijzen we graag naar hun website: www.voedselbanken.nl .

“De opbrengst van de 10 collectes was  €1022,50. We hopen dat wij daarmee ‘de voedselbank in Arnhem’ een steun in de rug hebben kunnen geven.” 

De diaconale raad.

De Diaconie heeft een aparte ANBI status.

Algemene gegevens:
– Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort
– IBAN: NL77RABO0369718631
– Email: diaconie@prot-gem-westervoort.nl

De financiële gegevens en overige benodigde informatie kunt u vinden op de ANBI pagina