Beschrijving gemeente

De kerkenraad  2024

Frieda van Geest (scriba), Margreet de Bree (Predikant), 
Bas Rouwenhorst (Ouderling)
 Hans Reussing (ZWO), … (CvK),
Herman Rakers (Pastorale Raad),
Bernhard Rijpkema en Henk de Graaf (Diaconale Raad),
Willemien Doktor (Raad voor de Eredienst),
David Bouman (Notulist).
 
Miriam Harten (Publiciteit) (geen kerkenraadslid)
 
 

De Protestantse Gemeente Westervoort maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is in 2006 ontstaan na een langdurig Samen Op Weg proces tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.

De gemeente wordt gevormd door mensen met heel verschillende achtergronden. Niet alleen omdat ze uit één van beide partnerkerken zijn gekomen maar ook omdat de burgerlijke gemeente Westervoort in de tweede helft van de vorige eeuw uitgebreid werd met een aantal wijken die bewoond werden door mensen die soms van ver buiten Westervoort afkomstig waren. Zo brachten deze mensen hun gewoonten en tradities van elders ook in de kerk binnen. De huidige gemeente heeft niet één bepaald karakter.
Onze missie is een open en gastvrije gemeente te zijn, die bij elkaar komt om elkaar te ontmoeten, met elkaar mee te leven en samen te vieren. Daarbij willen we Christus navolgen. De Bijbel vormt onze inspiratiebron. De verhalen uit de Bijbel leren ons, dat we moeten omzien naar elkaar en de wereld om ons heen. Dit krijgt vorm in de wekelijkse diensten maar ook in allerlei activiteiten.

De erediensten worden gehouden op zondagochtend om 10.00 uur in ons monumentale kerkgebouw, waaraan in 2015 groot onderhoud werd gepleegd.

Hoewel tijdens de meeste diensten een min of meer vaste liturgische vorm wordt aangehouden, kennen we de laatste jaren toch een rijke variatie aan teksten en diensten.
Sinds september 2013 zingen we uit het Nieuwe Liedboek voor de kerken. Eén keer in de maand ondersteunt de Zanggroep Nieuw Liedboek de gemeentezang. Dit is een gelegenheidskoor, iedereen die graag zingt kan hieraan (ook incidenteel) meedoen. Gasten roemen de wijze waarop de gemeente zingt; met volle overtuiging en zeker niet benauwd voor een nieuw lied met een nieuwe melodie. De prachtige akoestiek in ons kerkgebouw helpt daar ook zeker aan mee.

We lezen teksten uit verschillende Bijbelvertalingen. Soms is dat de Bijbelvertaling van 1951, maar meestal wordt er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 en soms uit de Naardense Bijbel.
Het kerkelijk jaar wordt gevolgd aan de hand van de schriftlezingen die aangereikt worden door het leesrooster van de Raad van Kerken in de uitgave “De Eerste Dag”. Bij bijzondere diensten of als er gastpredikanten zijn kan hiervan wel eens worden afgeweken. De zondagen krijgen hun eigen “kleur” in de kleden over de avondmaalstafel en in de stola’s over de toga van de predikant.
Voor jongeren na de basisschool leeftijd is er elke maand Jeugdkerk in het Paalmanhuis.
Om de week is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig na te praten in het Paalmanhuis onder het genot van koffie, thee of limonade.

Een aantal keren per jaar is er een zogenaamde “bijzondere” dienst. In 2015 vestigden jongeren de aandacht op mensen die dakloos zijn en moeten overnachten in dozen of onder afvalmateriaal. Deze “Nacht zonder dak” werd vervolgens afgesloten met een dienst op de boerderij.

Twee keer per jaar is er een zangdienst die wordt voorbereid door enkele gemeenteleden. Vaak wordt deze dienst muzikaal ondersteund door een koor.

Aan het begin van het seizoen wordt een Kampdienst gehouden. Deze dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door de jongeren die met elkaar op catechesekamp zijn geweest. In 2016 is de Kampdienst voor het eerst gecombineerd met de Startdienst. Deze gecombineerde dienst is de start van de kerkelijke activiteiten in het nieuwe seizoen.

In de week voor Pasen en Kerst zijn er korte momenten voor Inspiratie en Bezinning.
Door het jaar heen worden er veel activiteiten georganiseerd. Meer hierover vindt u onder de kop “Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting”. Weet dat u van harte welkom bent als u mee wilt doen met deze activiteiten.

De gemeente verandert langzaam van karakter. De burgerlijke gemeente breidt zich niet verder uit. De aanwas van nieuwe gemeenteleden nam de afgelopen decennia gestaag af en daarmee ook de aanwas van jonge kinderen. Dat heeft er helaas toe geleid dat de kindernevendienst is opgeheven.
De gemeente nadert het stadium van de vergrijzing. Wat dat gaat betekenen is nog niet helemaal te overzien maar het huidige veelkleurige karakter van de gemeente zal zeker veranderen.

Er is grote betrokkenheid van allerlei groepen en veel gemeenteleden spannen zich in om een steentje bij te dragen. Iedereen die, misschien voor een keertje, wie weet voor langere tijd, wil komen meevieren en/ of meedoen met andere activiteiten, is van harte welkom.

Heeft u daarna nog vragen waarop u het antwoord niet hebt kunnen vinden, dan kunt u contact opnemen met de scriba. (zie Belangrijke adressen).