Weet u dat ……..

Rondom een kerkdienst zijn veel activiteiten. Omdat misschien niet bij iedereen bekend is hoe een en ander georganiseerd wordt, hierbij wat achtergrondinformatie.

Weet u wat er gebeurt in dat kamertje achter in de kerk voordat de dienst begint?
Dat kamertje van waaruit de ambtsdragers de kerk in komen heet de consistorie (kerkenraadkamer). Daar verzamelen zich voor de dienst de mensen die ‘dienst hebben’ deze zondag: de diaken, ouderling, de dominee, de organist, de leiding van de kindernevendienst. De afkondigingen worden doorgenomen door de dienstdoende ouderling, het kaartje voor de bloemengroet wordt geschreven door de diaken, de administratie wordt bijgehouden (de datum van dienst, welke voorganger, eventuele bijzonderheden en na de dienst wordt ook genoteerd hoeveel mensen er ongeveer waren.) De laatste puntjes worden op de ‘i’ gezet om de dienst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Even voor tien uur gaat iedereen staan en bidt de ouderling van dienst het zogenaamde consistoriegebed: een moment van voorbereiding op dat wat komen gaat. Er wordt een zegen gevraagd over de dienst en over alle mensen die een aandeel hebben in de dienst. Dan gaat het in optocht de kerk in, de dienst kan beginnen. Die rij van mensen laat zien dat er niet één vrouw of man (de dominee) de dienst uitmaakt. De kerk wordt door de kerkenraad bestuurd en de kerkenraad is uiteindelijk verantwoordelijk voor de dienst. Vandaar ook dat de dominee een hand krijgt aan het begin van de viering: een teken van vertrouwen ten opzichte van de voorganger en naar de gemeente laat het zien: deze persoon is gemachtigd om dienst te doen: de kerkenraad staat er achter.

De kindernevendienst
De kinderdienst begint al in de kerk. Als de dienst zo’n 15 minuten oud is en voordat de “grote mensen” uit de bijbel gaan lezen, vraagt de dominee of de kinde­ren naar voren willen komen. Zij/hij houdt een inleidend gesprekje. Vervolgens pakt het zondagskind de lantaarn op en verlaat de kerk. De andere kinderen volgen. Het licht van de Paaskaars gaat zo met de kinderen mee.

Helaas hebben we in onze gemeente geen kindernevendienst meer.

Wat doet en is de bloemengroep?
De bloemengroep bestaat uit een 10 tal vrouwen met groene vingers die bij toerbeurt op zondag de bloemen in de kerk verzorgen. Ook wordt er aandacht besteed aan specifieke momenten zoals advent en 40 dagen tijd. Een aantal van ons hebben ook een cursus (of zelfs meer­dere cursussen) liturgisch bloemschikken gevolgd om zo in te spelen op bijvoorbeeld pasen en oogstdankdag. De bloemengroep draait van het geld dat we ontvangen via het bloemenbusje achter in de kerk, rechts van de deur, en door giften die binnenkomen via de giro van de bloemengroep.

De bloemen gaan als groet van de gemeente
Elke zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar iemand die dat kan gebruiken. De ene keer is zo’n bloemetje een bemoediging, een teken van meeleven. En een andere keer is het ter vergroting van de vreugde. U als gemeentelid kunt daar namen voor aandragen. Als u van iemand weet dat een bloemengroet op z’n plaats zou zijn geef dat dan door aan één van de beide predikanten. Dat mogen overigens ook mensen zijn die geen lid zijn van onze gemeente!

Cd-opname kerkdiensten
Dit is één van de taken van de diaconie. Deze opnamen worden bij toerbeurt verzorgd door een aantal (5) vrijwilligers, en zijn primair in het leven geroepen ten behoeve van gemeenteleden die niet meer de gang kunnen maken naar de wekelijkse erediensten. Het betreft hier dan meestal –vaak oudere- gemeenteleden die slecht ter been zijn, of op andere wijze aan huis gebonden zijn. Zo kan men toch deelnemen en betrokken blijven bij de gemeente. Maar ook anderen kunnen gebruik maken van deze opnamen, bijv. bij langdurige ziekte o.i.d. Overigens worden de opnamen sinds kort bewaard, d.w.z. de CD gaat in een doos voorzien van datum en eventuele bijzonderheden. Dat betekend dus dat het in principe mogelijk is, om naderhand een dienst alsnog te beluisteren, maar ook kan er een kopie gemaakt worden van de CD. Als u ook van deze service gebruik wilt maken, of iemand kent, die daarvoor in aanmerking komt, laat het ons weten. Naast de erediensten worden ook trouwerijen en begrafenisdiensten opgenomen. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Verder wordt tijdens de erediensten tevens de predikantenmicrofoon bediend, deze wordt dichtgedraaid als er wordt gezongen. De voorganger zou anders boven alles uit klinken, zeker op de CD. Ook worden de bel van de kindernevendienst bediend en, indien van toepassing, de Cd-speler. Vervolgens moeten de opnames nog worden bezorgd (Cd-dienst). Ook deze taak wordt bij toerbeurt verzorgd door een aantal (4) vrijwilligers. Het rooster voor deze taken worden samengesteld aan de hand van het jaarrooster (dienstrooster), dus zo rond november. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de vrijwilligers. Deze kunnen de dagen waarvan ze dan al weten dat ze niet kunnen van te voren opgeven (denk aan de vakantieperiode). Verder wordt er gewoon onderling geruild van dienst.

De paaskaars
In de paasnacht wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht. De oude was uitgeblazen op Goede Vrijdag, de dag dat Jezus stierf. Het nieuwe licht hebben we welkom geheten en is samen met de twee kaarsen die op beide tafels in de kerk staan binnengedragen. Hoe zit dat nu met die kaarsen in de kerk? Het licht van de grote kaars is waarschijnlijk duidelijk: dat is het licht van de opgestane Heer, Christus die de dood overwon en licht schijnt in de duisternis. De beide andere kaarsen op de tafel worden aan dit licht aangesto­ken aan het begin van een dienst en staan symbool voor het oude en nieuwe testament. De hele bijbel ligt besloten in deze twee kaarsen: van schepping tot opstanding. Voor de kinderen wordt ook een kaars aangestoken voor in de nevendienst: hoe kun je daar uit de bijbel lezen en praten over God, als je het licht niet bij je hebt? De Raad van Eredienst kiest elk jaar de kaarsen uit.

Welke collectes zijn er door het jaar heen
Gedurende het jaar wordt er op diverse manieren gecollecteerd voor het kerkelijk werk en wordt u op diverse wijzen benaderd om uw giften te geven.

Naast de collectes tijdens kerkdiensten, die bijvoorbeeld voor een speciaal doel zijn bestemd (bijv. diaconie) of voor onze kerk, zijn er gedurende het jaar collectes voor:

 • Kerkbalans
 • Zending
 • Solidariteitskas
 • Eindejaarscollecte
 • Diverse collectes vanuit Kerk in Actie

De eerste vier collectes uit bovenstaand rijtje worden direct door de Protestantse Gemeente Westervoort (PGW) georganiseerd. De collectes van Kerk in Actie worden op landelijk niveau gehouden.

Actie Kerkbalans is de inzamelingsactie in januari om geld in te zamelen voor het plaatselijk kerkenwerk. Vanuit deze opbrengsten wordt een zeer groot deel van de kosten van onze gemeente gefinancierd. Uw bijdrage is erg nodig.
Ook in januari en gelijk met Kerkbalans wordt er door de wijkmedewerkers informatie rondgebracht om geld in te zamelen voor de zending (ZWO). ZWO zamelt geld in om lokaal acties en een gekozen project te ondersteunen.

De collecte voor de solidariteitskas, waarbij per gemeentelid € 10 wordt gevraagd voor de eigen kerkelijke gemeente, is om de bijdrage aan de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te kunnen betalen. Per belijdend gemeentelid moet onze kerk € 5 betalen. Er is bijv. voor 2015 € 2.280 afgedragen. De landelijke PKN ondersteunt met dit geld kerkelijke activiteiten op lokaal niveau, vooral voor gemeenten die in financiële nood zijn. De collecte voor dit jaar vindt in december plaats.

Naast een bijdrage in de solidariteitskas, heeft de PGW de verplichting een ‘quotumbijdrage’ van ruim € 4.337 te betalen aan de landelijke PKN. Hiervoor wordt niet apart gecollecteerd. Deze quotumbijdrage bedraagt in 2015 4,35% van de (meeste) opbrengsten van de PGW uit 2013. Met deze opbrengsten financiert de landelijke PKN oa. gemeenteopbouw, begeleiding en (na)scholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk in Nederland mogelijk maken. Deze activiteiten bestaan vooral uit communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk.

De Eindejaarscollecte wordt in december gehouden en is bestemd voor een speciaal doel van de PGW.

Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl) maakt deel uit van de dienstenorganisatie van de landelijke PKN en is een organisatie die in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten werkt. Dus ook van onze PGW. Kerk in Actie steunt wereldwijd honderden projecten en houdt onder diverse thema’s inzamelingsacties. Onlangs is landelijk steun gevraagd voor een project in Nepal. Andere bekende acties zijn:

 • Werelddiaconaat
 • Zending
 • Kinderen in de knel

Uiteraard is er nog veel meer te schrijven over de diverse collectes, maar getracht is duidelijker te maken waar de collectes voor bestemd zijn en wat er in hoofdlijnen met het geld wordt gedaan.
Uw financiële steun blijft dus hard nodig!
Namens het college van kerkrentmeesters, Ard Rougoor

Wijkmedewerk(st)er
De kerkelijke gemeente Westervoort is verdeeld in vijf wijken. Iedere wijk heeft een coördinator post, die krijgen ongeveer 5 keer per jaar post aangeleverd. Dit verspreiden ze onder de wijkmede­werkers, die er uiteindelijk voor zorgen dat de post bij alle gemeenteleden thuis komt. De wijkmedewerk(st)ers brengen de post rond en proberen dat zo veel mogelijk persoonlijk af te leveren. Op die manier hebben ze ook een signaalfunctie. Als ze merken dat er ergens iets speelt wat belangrijk is, kunnen ze dat doorgeven aan de pastorale medewerkers, ouderling of predikant, zodat er aandacht aan geschonken kan worden. Iedere wijkmedewerk(st)er heeft ongeveer 10 à 25 adressen. Twee keer per jaar wordt de post ook opgehaald. In januari met de kerk­balans en in augustus/september met het vormingsplan. In sommige wijken is het ook gebruikelijk dat de wijkmede­werk(st)er bij gemeenteleden boven de 70 jaar een bloemetje bezorgd met de verjaardag.

Verjaardagsfonds
In onze gemeente is het de gewoonte om bij jarige gemeenteleden aan te bellen, hen te feliciteren, een felicitatiekaart aan te bieden en vragen om een eventuele vrijwillige bijdrage voor het Verjaar­dagsfonds. Dit als teken van blijdschap en dankbaarheid de verjaar­dag te mogen vieren.
Met de opbrengsten van dit Verjaardagsfonds worden allerhande zaken bekostigd die niet in een begroting waren opgenomen. Bijvoorbeeld nieuwe gordijnen voor het Paalmanhuis, een kof­fiezetapparaat, stoelen, een geluidsinstallatie en dergelijke.
Wij hopen natuurlijk dat u een bijdrage wilt schenken aan dit fonds, waarbij we uitgaan van het principe dat alle kleine beetjes helpen.
Namens het Verjaardagsfonds

Wat staat op de website en wat doet de webmaster ?
De website is naast het kerkblad een informatiemedium van onze gemeente. Het kerkblad is in eerste instantie een mededelingenblad. Op de website vindt u naast actuele- ook achtergrond- en praktische informatie en een fotoalbum van diverse activiteiten. De webmaster is de beheerder van de website, hij beoordeelt of teksten geschikt zijn voor plaatsing, maar doet dit onder verantwoording van de kerkenraad.

Postzegels
Onder de toren in de kerk staan bakken, waarin u gebruikte ansichtkaarten en postzegels kunt doen. Deze postzegels en kaarten worden ingeleverd bij Kerk in Actie die ze vervolgens verhandelen via een aantal verkoopadressen in Nederland. Een groot deel van de ingezamelde zegels en kaarten wordt uitgevoerd naar allerlei delen van de wereld, ze brengen daar nl. meer op. Tachtig procent van de totale opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond, een zendingsorganisatie die werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wilt u mee verzamelen?

 • Postzegels van de envelop knippen of afscheuren (ca. 1 cm), beschadigde zegels hebben geen waarde.
 • Alle ansichtkaarten met of zonder postzegel, zowel binnenlandse als buitenlandse kaarten zijn bruikbaar.
  Namens Kerk in Actie: hartelijk dank.

Het archief
Van de Protestantse Gemeente Westervoort bestaat een uitgebreid archief, waarin men de geschiedenis van de gemeente kan lezen. Die geschiedenis was tot 2006 gesplitst in

 1. Hervormde gemeente te Westervoort (t/m 1994)
 2. Gereformeerde (streek-)kerk van Westervoort. (t/m 1994)
 3. gezamenlijke activiteiten van beide gemeenten (vanaf 1970), later in de
 4. Samen-op-Weggemeente Westervoort (van 1994 t/m 2006).

archiefDeze archieven (tot 2006) hebben we niet meer direct tot onze beschikking. Ze liggen veilig opgeborgen in het gemeentelijke archief van Westervoort, en dat bevindt zich in het Streekarchief in Doesburg, Nieuwstraat 4, 6981 AJ. Via sald@freeler.nl kunt u een afspraak maken voor een bezoek. Alles is vrij in te zien en te kopiëren. Een aanrader!! De oudere archiefstukken bestaan veelal uit boeken (notulen-, doop-, lidmaten-) met een geschreven inhoud. De nieuwere archiefstukken (vanaf ongeveer 1970) zijn gestencild, gekopieerd of digitaal. Van de gereformeerde streekgemeente zijn daar gegevens van 1898 t/m 1994 te vinden, van de hervormde gemeente zijn de oudste stukken van 1708. De nóg oudere stukken worden in Arnhem be­waard, in het Gelders Archief

 1. Het archief vanaf 2006, van de Protestantse gemeente Westervoort, is ondergebracht in het werkar­chief, in een kast in het Paalmanhuis. Ook dit archief is toegankelijk, maar (nog) niet voor iedereen. Wie van deze periode wat in wil zien kan een afspraak maken met één van ondergetekenden.
 2. Het digitale archief van de Protestantse gemeente Westervoort. Vanaf 1-1-2013 wordt het archief van De Protestantse gemeente Westervoort (zoveel mogelijk) digitaal samengesteld. Een totaal andere situatie ontstaat, met voor- en nadelen. We zoeken daarin onze weg, en mét ons vele archivarissen…. In overleg met het Streekarchief zijn we bezig met de omschakeling. Nogal wat stukken worden in deze overgangsperiode op twee manieren gearchiveerd. Voorlopig gaan we het “papieren archief”, waarover dit stuk voornamelijk gaat, nog niet scannen en digitaliseren.

Alle archieven zijn ingedeeld op de volgende onderdelen: * kerkenraad, bv. notulen vergaderingen, correspondentie, stuk­ken over structuur, verslagen moderamenvergaderingen. * diaconie, bv. verslagen vergaderingen, correspondentie, financi­ële jaaroverzichten en begrotingen, roosters, activiteiten. * Z.W.O., stukken en verslagen vergaderingen. * Financiën en beheer, bv. jaarrekeningen en begrotingen, corres­pondentie en officiële stukken, regels voor verhuur, verslagen vergaderingen. * pastoraat, officiële stukken en verslagen van vergaderingen. * jeugd, bv. structuren, verslagen van de jeugdraad, van het JMO, van het jeugdoverleg, van jeugdkampen, startkranten. * eredienst, bv dienstboeken, logboeken, liturgieën, verslagen vergaderingen, organisten,dienstenroosters, kindernevendienst. * vorming en toerusting, bv vormings- of activiteitenplannen, jaarplannen, groothuisbezoeken, verslagen vergaderingen. * oecumene, bv stukken van oecumenische werkgroep, Raad van Kerken, Intercambio. * medewerkers, bv ambtsdragers, werving, taakomschrijvingen, namen van medewerkers. * ledenbestand, bv lidmaat- en doopboeken, statistieken, namen­lijsten. * kerkbladen; (bijna) alle kerkbladen van alle 50 jaargangen. (waarvan 15 jaar alleen hervormd) * Verder noemen we nog beroepingswerk, gemeenteavonden, jaarthema’s, verjaardagfonds, bloemen uit de erediensten, beleidsplannen, gemeentegidsen en (wat) foto’s. Best veel, maar lang niet compleet.

Hebt u nog stukken, foto’s, bouwtekeningen waarvan u denkt dat we ze kunnen gebruiken, geef ons dan even een seintje! Dan voegen we ze in. Vanaf 2013 dus zo mogelijk digitaal. Ons adres is archief@prot-gem-westervoort.nl ; daar kunt u al uw bijdragen naar toe sturen. Ook als u denkt dat iemand anders het wel aangeleverd zal hebben, dan toch graag even een seintje. We ontvangen liever iets twee of drie keer dan helemaal niet.

Een vriendelijke groet van de archivarissen van de Protestantse Gemeente Westervoort, Ada Oudkerk en Thea van Schaik. Westervoort, 2016.

 

logo-website