Weet u dat……

Rondom een kerkdienst zijn veel activiteiten. Omdat misschien niet bij iedereen bekend is hoe een en ander georganiseerd wordt, volgt hierbij wat achtergrondinformatie.

Weet u wat er gebeurt in dat kamertje achter in de kerk voordat de dienst begint?
Dat kamertje van waaruit de ambtsdragers de kerk in komen heet de consistorie (kerkenraadkamer). Daar verzamelen zich voor de dienst de mensen die ‘dienst hebben’ deze zondag: de diaken, ouderling, de dominee en de organist De afkondigingen worden doorgenomen door de dienstdoende ouderling, het kaartje voor de bloemengroet wordt geschreven door de diaken, de administratie wordt bijgehouden (de datum van dienst, welke voorganger, eventuele bijzonderheden en na de dienst wordt ook genoteerd hoeveel mensen er ongeveer waren.) De laatste puntjes worden op de ‘i’ gezet om de dienst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Even voor tien uur gaat iedereen staan en bidt de ouderling van dienst het zogenaamde consistoriegebed: een moment van voorbereiding op dat wat komen gaat. Er wordt een zegen gevraagd over de dienst en over alle mensen die een aandeel hebben in de dienst. Dan gaat het in optocht de kerk in, de dienst kan beginnen. Die rij van mensen laat zien dat er niet één vrouw of man (de dominee) de dienst uitmaakt. De kerk wordt door de kerkenraad bestuurd en de kerkenraad is uiteindelijk verantwoordelijk voor de dienst. Vandaar ook dat de dominee een hand krijgt aan het begin van de viering: een teken van vertrouwen ten opzichte van de voorganger en naar de gemeente laat het zien: deze persoon is gemachtigd om dienst te doen: de kerkenraad staat er achter.

De kindernevendienst
Helaas hebben we in onze gemeente geen kindernevendienst meer.

Wat doet en is de bloemengroep?
De bloemengroep bestaat uit een 10 tal gemeenteleden met groene vingers die bij toerbeurt op zondag de bloemen in de kerk verzorgen. Ook wordt er aandacht besteed aan specifieke momenten zoals advent en de 40 dagen tijd. Een aantal leden van de bloemengroep heeft ook een cursus (of zelfs meerdere cursussen) liturgisch bloemschikken gevolgd om zo in te spelen op bijvoorbeeld Pasen en oogstdankdag. De bloemengroep draait op de giften die binnenkomen via de bankrekening van de bloemengroep, waar nodig aangevuld door de diaconie. Ook is er een bloemenbusje achter in de kerk, rechts van de deur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente
Elke zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar iemand die dat kan gebruiken. De ene keer is zo’n bloemetje een bemoediging, een teken van meeleven. Een andere keer is het ter vergroting van de vreugde. U als gemeentelid kunt daar namen voor aandragen. Als u van iemand weet dat een bloemengroet op z’n plaats zou zijn geef dat dan door aan de predikant. Dat mogen overigens ook mensen zijn die geen lid zijn van onze gemeente!

De paaskaars
In de paasnacht wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht. De oude was uitgeblazen op Goede Vrijdag, de dag dat Jezus stierf. Het nieuwe licht wordt dan welkom geheten en wordt samen met de twee kaarsen die op beide tafels in de kerk staan binnengedragen. Hoe zit dat nu met die kaarsen in de kerk? Het licht van de grote kaars is waarschijnlijk duidelijk: dat is het licht van de opgestane Heer, Christus die de dood overwon en licht schijnt in de duisternis. De beide andere kaarsen op de tafel worden aan dit licht aangestoken aan het begin van een dienst en staan symbool voor het oude en nieuwe testament. De hele bijbel ligt besloten in deze twee kaarsen: van schepping tot opstanding. De Raad van Eredienst kiest elk jaar nieuwe kaarsen uit.

Welke collectes zijn er door het jaar heen
Gedurende het jaar wordt er op diverse manieren gecollecteerd voor het kerkelijk werk.
Naast de collectes tijdens kerkdiensten, die bijvoorbeeld voor een speciaal doel zijn bestemd (diaconie, ZWO) of voor onze kerk, zijn er gedurende het jaar collectes voor:
• Kerkbalans
• Zending
• Solidariteitskas
• Eindejaar collecte
• Diverse collectes vanuit Kerk in Actie
De eerste vier collectes uit bovenstaand rijtje worden direct door de Protestantse Gemeente Westervoort (PGW) georganiseerd. De collectes van Kerk in Actie worden op landelijk niveau gehouden.
Actie Kerkbalans is de inzamelingsactie in januari om geld in te zamelen voor het plaatselijk kerkenwerk. Vanuit deze opbrengsten wordt een zeer groot deel van de kosten van onze gemeente gefinancierd. Uw bijdrage is erg nodig.
Ook in januari en gelijk met Kerkbalans wordt er door de wijkmedewerkers informatie rondgebracht om geld in te zamelen voor de zending (ZWO). ZWO zamelt geld in om lokaal acties en een gekozen project te ondersteunen.
De collecte voor de solidariteitskas, waarbij per gemeentelid € 10 wordt gevraagd voor de eigen kerkelijke gemeente, is om de bijdrage aan de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te kunnen betalen. Per belijdend gemeentelid moet onze kerk € 5 betalen. Er is bijv. voor 2015 € 2.280 afgedragen. De landelijke PKN ondersteunt met dit geld kerkelijke activiteiten op lokaal niveau, vooral voor gemeenten die in financiële nood zijn. De collecte voor dit jaar vindt in december plaats.
Naast een bijdrage aan de solidariteitskas, heeft de PGW de verplichting een ‘quotumbijdrage’ van ruim € 4.000 te betalen aan de landelijke PKN. Hiervoor wordt niet apart gecollecteerd. Deze quotumbijdrage bedraagt in 2015 4,35% van de (meeste) opbrengsten van de PGW uit 2013. Met deze opbrengsten financiert de landelijke PKN o.a. gemeenteopbouw, begeleiding en (na)scholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk in Nederland mogelijk maken. Deze activiteiten bestaan vooral uit communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk.
De Eindejaar collecte wordt in december gehouden en is bestemd voor een speciaal doel van de PGW.
Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl) maakt deel uit van de dienstenorganisatie van de landelijke PKN en is een organisatie die in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten werkt. Dus ook van onze PGW. Kerk in Actie steunt wereldwijd honderden projecten en houdt onder diverse thema’s inzamelingsacties. Onlangs is landelijk steun gevraagd voor een project in Nepal. Andere bekende acties zijn:
• Werelddiaconaat
• Zending
• Kinderen in de knel
Uiteraard is er nog veel meer te schrijven over de diverse collectes, maar getracht is duidelijker te maken waar de collectes voor bestemd zijn en wat er in hoofdlijnen met het geld wordt gedaan.
Uw financiële steun blijft dus hard nodig!
Namens het college van kerkrentmeesters, Ard Rougoor

Wijkmedewerk(st)er
De kerkelijke gemeente Westervoort is verdeeld in zes wijken. Iedere wijk heeft een coördinator post. Die krijgt 3 à 4 keer per jaar post aangeleverd. Dit verspreiden ze onder de wijkmedewerkers, die er uiteindelijk voor zorgen dat de post bij alle gemeenteleden thuis komt. De wijkmedewerk(st)ers brengen de post rond. Op die manier hebben ze soms ook een signaalfunctie. Als ze merken dat er ergens iets speelt wat belangrijk is, kunnen ze dat doorgeven aan de pastorale medewerkers, ouderling of predikant, zodat er aandacht aan geschonken kan worden. Iedere wijkmedewerk(st)er heeft ongeveer 10 à 25 adressen. Een keer per jaar wordt de post ook opgehaald, dat is in januari met de kerkbalans.

Wat staat op de website en wat doet de webmaster ?
De website is naast de Gemeentebrief/ Kerkbrief een informatiemedium van onze gemeente. Op de website vindt u naast actuele- ook achtergrond- en praktische informatie. De webmaster is de beheerder van de website, hij beoordeelt of teksten geschikt zijn voor plaatsing, maar doet dit onder verantwoording van de kerkenraad.

Postzegels
Onder de toren in de kerk staan bakken, waarin u gebruikte ansichtkaarten en postzegels kunt doen. Deze postzegels en kaarten worden ingeleverd bij Kerk in Actie die ze vervolgens verhandelen via een aantal verkoopadressen in Nederland. Een groot deel van de ingezamelde zegels en kaarten wordt uitgevoerd naar allerlei delen van de wereld, ze brengen daar nl. meer op. Tachtig procent van de totale opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond, een zendingsorganisatie die werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wilt u mee verzamelen?
• Postzegels van de envelop knippen of afscheuren (ca. 1 cm), beschadigde zegels hebben geen waarde.
• Alle ansichtkaarten met of zonder postzegel, zowel binnenlandse als buitenlandse kaarten zijn bruikbaar.
Namens Kerk in Actie: hartelijk dank.

Het archief

Van de Protestantse Gemeente Westervoort bestaat een uitgebreid archief, waarin men de geschiedenis van de gemeente kan lezen. Die geschiedenis was tot 2006 gesplitst in

 1. Hervormde gemeente te Westervoort (t/m 1994)
 2. Gereformeerde (streek-)kerk van Westervoort. (t/m 1994)
 3. Gezamenlijke activiteiten van beide gemeenten (vanaf 1970), later in de
 4. Samen-op-Weggemeente Westervoort (van 1994 t/m 2006).
 5. Het digitale archief vanaf 1-1-2013.

Sinds 2006 zijn we Protestantse gemeente Westervoort.

 Deze archieven (tot 2013) hebben we niet meer direct tot onze beschikking. Ze liggen veilig opgeborgen in het gemeentelijke archief van Westervoort, en dat bevindt zich in het gemeentehuis van Duiven. Dit wordt beheerd door het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg. Via sald@freeler.nl kunt u een afspraak maken voor een bezoek. Alles ouder dan 50 jaar is vrij in te zien en te kopiëren. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de archivarissen van de Protestantse gemeente Westervoort.

De oudere archiefstukken bestaan veelal uit boeken (notulen-, doop-, lidmaten-) met een geschreven inhoud. Van de gereformeerde streekgemeente zijn daar gegevens van 1906 t/m 1994 te vinden, van de hervormde gemeente zijn de

oudste stukken van 1772. De nóg  oudere stukken worden in Arnhem be­waard, in het Gelders Archief .

Vanaf 1-1-2013 wordt het archief van De Protestantse gemeente Westervoort  digitaal bijgehouden.

Alle archieven zijn ingedeeld op de volgende onderdelen:

 • kerkenraad: notulen van alle vergaderingen, beleidsstukken, correspondentie, stuk­ken over structuur, contact met buurgemeenten
 • diaconie:  verslagen vergaderingen, correspondentie, financi­ële jaaroverzichten en begrotingen, roosters, activiteiten, Z.W.O.(stukken en verslagen vergaderingen).
 •   financiën en beheer:  jaarrekeningen en begrotingen, corres­pondentie en officiële stukken, regels voor verhuur, verslagen vergaderingen, stukken over het archief.
 • pastoraat: officiële stukken en verslagen van vergaderingen.
 • jeugd: structuren, verslagen van vergaderingen en activiteiten.
 • eredienst: verslagen vergaderingen,  dienstboeken, logboeken, liturgieën, kerkbrieven, dienstenroosters, organisten, kindernevendienst.
 • vorming en toerusting: vormings- of activiteitenplannen, jaarplannen, groothuisbezoeken, verslagen vergaderingen.
 • oecumene: stukken van oecumenische werkgroep, Raad van Kerken, Intercambio.
 • medewerkers, ambtsdragers, werving, taakomschrijvingen, namen van medewerkers.
 • ledenbestand:  lidmaat- en doopboeken, statistieken, namen­lijsten.
 • communicatie: kerkbladen; kerkbladen van alle 50 jaargangen. (waarvan 15 jaar alleen hervormd), gemeentebrieven,
 • Verder noemen we nog beroepingswerk, gemeenteavonden, jaarthema’s, verjaardagfonds, beleidsplannen, gemeentegidsen en (wat) foto’s.

Hebt u vragen over het archief?
Ons adres is  archief@prot-gem-Westervoort.nl .

Een vriendelijke groet van de archivarissen van de Protestantse Gemeente Westervoort,

Ada Oudkerk en Thea van Schaik..